گسیل نیرو به جانب الرمادی و پرواز هواپیماهای بدون سرنشین