باج آمریکا به اسرائیل و عربستان برای توافق با ایران