رييس جمهوري در پايان سفر به استان آذربايجان شرقي و در جمع خبرنگاران: 32طرح با 965 ميليارد تومان در استان