شیخ احمد:پیشرفت‌های ورزشی ایران بسیار چشمگیر بوده است