مهم ترین کارکرد رسانه دینی، جلب نظر مخاطب به مبدأ هستی است