برخورد سه دستگاه خودرو سواری در زنجان پنج مصدوم را روانه بیمارستان کرد