پنج هزار نفر ازچهارمحال وبختیاری به مرقد امام راحل(ره) اعزام می شوند