کفاشیان:هماهنگی خوبی بین دپارتمان و کمیته داوری برقرار نبود