رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش در منطقه غرب کشور آغاز شد‬