بیش از ۱۴۰۰ مظنون در پرونده سوء استفاده جنسی از کودکان در بریتانیا