گودرزی: توسعه زیر ساخت های ورزشی از مهمترین برنامه های وزارت ورزش است