ارتش دیپلماسی کشورمان باید از منافع ملی دفاع کند نه اینکه حاضر به تحقیر و ذلیل شدن مردم ایران باشد!