اختصاص سی هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم داخلی