سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال از برنامه‌های وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات است