رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش روز پاسدار و جانباز را تبریک گفت