استاندار سیستان و بلوچستان: حرف زدن و عمل نکردن بازی با افکار عمومی است