نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن با ظریف دیدار کرد