هاشمی: یک عده حسودند، عده ای نمیفهمند و یک عده ذاتشان مزاحم است