امام حسین(ع): خدایا نعمتی که از شکرش غفلت خواهم کرد را ‌نمی‌خواهم