وقتی ارزانی صدای بخش خصوصی را درمی‌آورد/دامداران بار دیگر تجمع می‌کنند