عدم آشنایی با معارف مهدویت منجر به آسیب اجتماعی می شود