استخدام کارمند اداری و فنی در شرکت داده های دنیای دور در استان هرمزگان