شهید مطهری: تمام فاجعه كربلا برای اين بود كه امام رأی ...