استاندار چهارمحال و بختیاری بر نظام مند شدن بودجه ریزی استان تاکید کرد