عکس: یک نمای جالب از روستاهای شاندرمن از فراز بقعه پیرون بست