کاهش 80 درصدي تلفات کارگران ساختماني در احداث بنا امکان پذير است