هنجارشکنی‌های مراسم روز گلونی حرکت در مسیر سیاست‌های نظام سلطه بود