استخدام صندوقدار و فروشنده در هایپر پروتئین واقع در استان هرمزگان