هواشناسی: آسمان گیلان در اوایل خردادماه قسمتی ابری تا ابری است