همگانی کردن دوچرخه سواری از اهداف مهم فدراسیون است