ریسک سرمایه گذاری در حوزه گردشگری خراسان جنوبی بسیار کم است