معاون استاندار: روابط عمومی ها در همدلی دولت و ملت نقش محوری دارند