رييس جمهوري در جلسه شوراي اداري استان آذربايجان شرقي: تحقيق و توسعه خط قرمز ما است / توافقي را امضا نم