پژوهش‌‌گران قرآنی به مردم راه‌کار عملی برای حل مشکلات ارائه کنند