بي سوادان دست مردم را بسته اند/ مردم مي توانند مشکلات خودشان را حل کنند