حضور بختیار رحمانی در تیم ملی به منظور تست پزشکی و آمادگی جسمانی