لزوم تقویت میراث فرهنگی سوادکوه برای مقابله با حفاران غیرمجاز