عربستان برای جلوگیری از کمک رسانی بشردوستانه، بار ...