درپی کیفی کردن کرسی های بین المللی در اجلاس OCA هستیم