روحیه تسلیم و ذلت پذیری با فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) سازگاری ندارد