هاشمی:عده ای شعارگو و کم سواد در انجام امور مانع ایجاد می کنند