داوود شایقی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل شد