عربستان برای جلوگیری از کمک رسانی بشردوستانه بار دیگر فرودگاه صنعا را بمباران کرد