سیگنال های مثبت برای پیوستن قلعه نویی به تیم ورشکسته لیگ برتری