کاهش قیمت موز و خیار در بازار/ مرغ به ۶۶۰۰ تومان رسید