۴۶ میلیارد ریال پروژه مخابراتی در اردبیل افتتاح می شود