سفارش تجهیزات مورد نیاز برای تولید One M9 شامل کاهشی ۳۰ درصدی شده است