ملی پوشان به تمرینات بدنسازی و کار با وزنه پرداختند/بازگشت بختیار رحمانی و مصدومیت صادقی