بسنده کردن به برنامه درسی رسمی تربیت معلم، کم فروشی است