افتتاحیه جشنواره کوچ عشایر با حضور 2 هزار بازدیدکننده